external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

ttb smart port 3 balancer fund

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6988

0.01

ราคา รับซื้อคืน

9.6018 บาท

ราคา ขาย

9.6989 บาท

รายละเอียดกองทุน

ประเภทกองทุน

ttb smart port

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Accumulated

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,768,836,657.61

วันที่จดทะเบียนกองทุน

15 มิถุนายน 2564