external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer

ttb smart port 2 nurturer fund

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.4843

-0.10

ราคา รับซื้อคืน

9.3895 บาท

ราคา ขาย

9.4844 บาท

รายละเอียดกองทุน

ประเภทกองทุน

ttb smart port

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Accumulated

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

3,253,008,200.44

วันที่จดทะเบียนกองทุน

15 มิถุนายน 2564