external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver

ttb smart port 1 preserver fund

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6969

0.09

ราคา รับซื้อคืน

9.5999 บาท

ราคา ขาย

9.6970 บาท

รายละเอียดกองทุน

ประเภทกองทุน

ttb smart port

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Accumulated

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุน ปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม โดย การลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

874,234,933.57

วันที่จดทะเบียนกองทุน

15 มิถุนายน 2564

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด