ทีทีบี เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค

ประกันชีวิต ทีทีบี เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค

ประกันชีวิตที่คุ้มครองครบ ดูแลทั้งชีวิต อุบัติเหตุ พร้อมรับค่าเบี้ยฯ คืน 100% เมื่อครบสัญญา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ชำระเบี้ยฯ คงที่

ชำระค่าเบี้ยฯ รายเดือน เริ่มต้น 1,000 บาท 10 ปี รับความคุ้มครองยาวถึง 20 ปี

คุ้มครองชีวิต 

สูงถึง 20 เท่าของค่าเบี้ยฯ หลักรายปี

คุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเป็น 2 เท่า

หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณภัย

เบี้ยประกันที่จ่ายไปไม่สูญเปล่า

ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน เมื่ออยู่ครบสัญญา และลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์กรมสรรพากร

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา ได้รับเงินเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
 • กรณีเสียชีวิต ได้รับเงิน 100% ของทุนประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
 • กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ ได้รับเงินเพิ่มสูงสุด 100% ของทุนประกันภัย หักด้วยผลประโยชน์จากการสูยเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ (ถ้ามี)
 • กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุสาธารณภัย ได้รับเงินเพิ่มสูงสุด 200% ของทุนประกันภัย หักด้วยผลประโยชน์จากการสูยเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ (ถ้ามี)

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

ลูกค้า เพศชาย / เพศหญิง อายุ 35 ปี เลือกซื้อแบบประกันชีวิต ทีทีบี เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค ทุนประกันภัย 500,000 บาท ชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายปี 24,000 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 50 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

20 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

ทุนประกันภัย

เริ่มต้น 250,000 บาท
สูงสุด 10,000,000 บาท

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยเท่ากันกับทุกเพศ ทุกอายุ ขึ้นอยู่กับทุนประกัน

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี (จำกัดอายุรับประกันภัย ตั้งแต่ 1 เดือน - 50ปี)
รายเดือน (จำกัดอายุรับประกันภัย ตั้งแต่ 1 เดือน - 45 ปี)

เงินคืนครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
กรณีเสียชีวิต
 • 100% ของทุนประกันภัย หรือเงินค่าเวรคืนกรมธรรม์
  หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
  แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า
กรณีเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ (สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ)
 • รับเพิ่มสูงสุด 100% ของทุนประกันภัย หรือ
 • รับเพิ่มสูงสุด 200% ของทุนประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย
 • หักด้วยผลประโยชน์จากการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ (ถ้ามี)

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 2. ใบเสนอขาย ลงนามในเอกสารทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน สามารถใช้สูติบัตรแทนได้
  • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. กรณีผู้ขอเอาประกันวัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ขอเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมลงนามรับรองสำเนถูกต้อง
 5. กรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยง และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ขอเพิ่มแบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า
หมายเหตุ
 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 3. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุม

มั่นใจไหมว่า...ประกันที่คุณมี พอดีกับชีวิตคุณ ? มาส่อง 4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุมกัน

6-8 นาที

คุ้มครองแบบพอดี วัยนี้ควรเลือกประกันอะไร?

ในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม หรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะต่างกัน จะให้ทำประกันประเภทเดียวกันก็คงจะเป็นเรื่องยาก แล้วคุณล่ะรู้ไหมว่าในแต่ละวัยนั้นควรทำประกันประเภทไหนกันบ้าง ? เพราะประเภทของประกันนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

6-8 นาที

5 ความเชื่อเรื่องเงิน เงิน เกี่ยวกับ “ประกัน”... ที่คุณอาจเข้าใจผิดมาตลอด

“ประกัน” ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกเข้าใจผิดเป็นอันดับต้น ๆ ของใครหลาย ๆ คน โดยอาจมองว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัว และยังไม่จำเป็น ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ประกัน คือตัวช่วยบริหารความเสี่ยงที่ทำให้เป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ไม่ติดขัด