external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ประกันอุบัติเหตุ
พีเอ ออลล์ฟรี ท็อป อัป
(ลูกค้า all free)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ ออลล์ฟรี ท็อป อัป (ลูกค้า all free)

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า all free สมัคร ประกันอับติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองครบ ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยได้ในกรมธรรม์เดียว ให้คุณจัดความคุ้มครองด้วยตัวเองได้ในราคาเบา ๆ เบี้ยประกันรายปี ซื้อออนไลน์ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป touch

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

จ่ายเบา ๆ เริ่มต้นเพียง 150 บาท

เพียงเป็นลูกค้า all free อายุ 15 – 85 ปี ก็มีสิทธิ์ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในราคาพิเศษ

คุ้มครองแบบไหน ก็เลือกได้

ยืดหยุ่น ด้วยทุนประกันหรือความคุ้มครอง ให้คุณได้ตามใจ

อุบัติเหตุ เจ็บป่วย จัดให้ครบในกรมธรรม์เดียว

ค่ารักษาพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ชดเชยรายได้รายวัน หรือโรคมะเร็ง อายุ 15-70 ปี ก็เลือกซื้อเพิ่มได้

อาวุโส ซื้อได้

จัดแพ็กเกจให้สำหรับอายุ 71 – 85 ปี ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้กระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ ไฟใหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บจากอวัยวะภายใน หรือชดเชยรายได้รายวัน

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือทำร้ายร่างกาย มี 2 แผนให้เลือก ได้แก่ แผนตรงใจและตรงใจ พลัส สำหรับอายุ 15 – 70 ปี, แผนอุ่นใจและอุ่นใจ พลัส สำหรับอายุ 71 – 85 ปี

แผน

ทุนประกันภัย

ตรงใจ

ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

50,000

ตรงใจ พลัส

คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

200,000

อุ่นใจ

ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

200,000

อุ่นใจ พลัส

คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

200,000

ผลประโยชน์โดยละเอียด

ค่ารักษาพยาบาล (ต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

เสริมค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ ออลล์ฟรี ท็อป อัป

ค่ารักษาพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก (กรณีเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง) (ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 15 วันแรก)

แผน

ทุนประกันภัย

ตรงใจ

ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

10,000

ตรงใจ พลัส

คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

10,000

อุ่นใจ

ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

ไม่คุ้มครอง

อุ่นใจ พลัส

คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

ไม่คุ้มครอง

เงินชดเชยรายวันระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในแต่ละครั้ง (ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

แผน

ทุนประกันภัย

ตรงใจ

ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

1,000

ตรงใจ พลัส

คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

1,000

อุ่นใจ

ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

1,000

อุ่นใจ พลัส

คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

1,000

ประกันภัยโรคมะเร็งทุกระยะ (ไม่รวมมะเร็งผิวหนัง) (ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 90 วันแรก) (รับประกันภัยอายุไม่เกิน 60 ปี ต่ออายุและคุ้มครองได้ถึง 65 ปี)

แผน

ทุนประกันภัย

ตรงใจ

ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

50,000

ตรงใจ พลัส

คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

50,000

อุ่นใจ

ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

ไม่คุ้มครอง

อุ่นใจ พลัส

คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

ไม่คุ้มครอง

ผลประโยชน์กระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ, ไฟไหม้, น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน

แผน

ทุนประกันภัย

ตรงใจ

ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

ไม่คุ้มครอง

ตรงใจ พลัส

คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

ไม่คุ้มครอง

อุ่นใจ

ไม่คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

10,000

อุ่นใจ พลัส

คุ้มครอง อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์

10,000

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการรับประกัน
 1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลใช้บังคับทันทีเมื่อผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว
 2. การชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ตัวแทนประกันภัย พนักงานและนายหน้าประกันภัยผู้ได้รับมอบอำนาจให้รับชำระเบี้ยประกันภัย ตลอดจนบุคคลหรือนิติบุคคลที่บริษัทยอมรับการกระทำของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเสมือนตัวแทนของบริษัท ให้ถือว่าเป็นการชำระเบี้ยประกันภัยแก่บริษัทโดยถูกต้อง
 3. การแก้ไขสัญญาคุ้มครองและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยเอกสารแนบท้ายของบริษัทเท่านั้น


ข้อตกลงคุ้มครอง การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 • ข้อตกลงคุ้มครอง (อบ.2 ) ผลประโยชน์การเสียชีวิต, การสูญเสียอวัยวะ, สายตา, การรับฟัง, การพูดออกเสียงหรือทุพพลภาพถาวร
 • ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาล
 • ข้อตกลงคุ้มครองการชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายใน


ข้อตกลงคุ้มครอง โรคมะเร็ง

 1. ได้รับการวินิจฉัยโรคครั้งแรกว่าเป็นมะเร็ง
 2. โรคมะเร็งทุกชนิด & Melanoma เต็มทุนประกันภัย
 3. ขยายมะเร็งผิวหนัง * Non-Melanoma 20%
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

 1. การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครอง ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา, สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 3. การแท้งลูก
 4. การก่อการร้าย


ข้อยกเว้นความคุ้มครองการประกันภัย โรคมะเร็ง
(ใช้บังคับเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยเฉพาะโรคและประกันภัยโรคมะเร็ง)

 1. โรคเอดส์ (AIDS)
 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
รับประกันโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

หมายเหตุ

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และ ข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย


ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มีประกันไว้อุ่นใจกว่า

เลือกความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มีประกันไว้อุ่นใจกว่า

เลือกความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

5-6 นาที

วางแผนอนาคตอย่างมั่นคง เพื่อคู่ชีวิต LGBTQ+

ทีทีบี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ด้วยการชวนชาว LGBTQ+ มาวางแผนชีวิตคู่ร่วมกัน เพื่อให้คุณและคนรักสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

6-8 นาที

เคล็ดไม่ลับป้องกันและรับมือ ‘มะเร็ง’ ฉบับวัยทำงาน ไม่ให้กระเป๋าฉีก

มะเร็งคือโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้วัยทำงานที่ดูเหมือนจะแข็งแรงดีก็ตาม มารู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรค หรือวิธีรับมือ หากโรคร้ายมาเยือน

6-8 นาที

8 คำถามยอดฮิต เมื่อคิดจะซื้อประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองเงินเก็บของคุณ

เมื่อค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 7% ทุกปี การมีประกันสุขภาพเป็นเกราะคุ้มครองไว้ จึงเป็นทางออกที่หลายคนมองหา
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด