ทีทีบี เฟล็กซี่ อัลติเมท
โพรเทค (ยูนิตลิงค์)

ประกันชีวิต ทีทีบี เฟล็กซี่ อัลติเมท โพรเทค (ยูนิตลิงค์)

แผนชีวิตที่ยืดหยุ่น มั่นคงกว่า ด้วยความคุ้มครองสูง ปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละช่วงชีวิต

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครองยาว

รับความคุ้มครองถึง 99 ปี* (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)
*กรณีมูลค่ากรมธรรม์เพียงพอชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

คุ้มครองสูง

ด้วยความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 120 เท่า ของเบี้ยประกันภัยหลัก

คุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า

สูงสุด รวม 240 เท่า ของเบี้ยประกันภัยหลัก กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

คุ้มครองมั่นใจ

คุ้มครองต่อเนื่อง 10 ปีแรก แม้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีไม่เพียงพอชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ก็ตาม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • กรณีครบสัญญาและกรมธรรม์มีผลบังคับ รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
 • กรณีเสียชีวิต รับทุนประกันภัยรวมกับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองเพิ่มเป็น 2 เท่า (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)
 • รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยลดหย่อนภาษีได้ในส่วนที่คุ้มครองชีวิต (ไม่รวมส่วนที่นำไปลงทุน)

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

เจ้าของธุรกิจ เพศชาย อายุ 40 ปี เลือกซื้อแบบประกันชีวิต ทีทีบี เฟล็กซี่ อัลติเมท โพรเทค (ยูนิตลิงค์) เลือกชำระเบี้ยประกันภัยหลัก ปีละ 200,000 บาท เลือกความคุ้มครอง 120 เท่า ของเบี้ยประกันภัยหลัก ทุนประกันภัย 24,000,000 บาท และกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับผลประโยชน์เพิ่มเติม 24,000,000 บาท เพื่อครอบคลุมทุนหมุนเวียนในธุรกิจ และมีความคุ้มครองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตเพื่อลูกและครอบครัว

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 60 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 99 ปี*

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยหลัก

ถึงอายุ 99 ปี*

งวดการชำระเบี้ยประกันภัยหลัก

 • รายปี (สำหรับเบี้ยประกันภัยปีแรก)
 • รายปี/ราย 6 เดือน/รายเดือน (สำหรับเบี้ยประกันภัยปีที่ 2 เป็นต้นไป)

ประเภทเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยหลัก และเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

การชำระเบี้ยประกันภัย

ขั้นต่ำ

ขั้นสูง

เบี้ยประกันภัยหลัก

100,000 บาท/ปี

ไม่จำกัด

เบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ

5,000 บาท/ครั้ง

150 ล้านบาท/ปีกรมธรรม์

ทุนประกันภัย
(จำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี)

อายุ

ขั้นต่ำ

ขั้นสูง

1 เดือน - 40 ปี
41 - 45 ปี
46 - 50 ปี
51 - 55 ปี
56 - 60 ปี
61 ปีเป็นต้นไป

50
30
25
15
10
5

120
60
60
30
30
5


*เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

เงินคืนครบกำหนดสัญญา

รับมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด

 • รับทุนประกันภัยรวมกับมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมด
 • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับผลประโยน์เพิ่มเติม เท่ากับทุนประกันภัย
  อายุ 1 เดือน – 5 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
  อายุ 6 ปี – 16 ปี สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  อายุ 17 ปี ขึ้นไป (ไม่มีรายได้)สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท
  อายุ 17 ปี ขึ้นไป (มีรายได้)สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอเอาประกันภัยฯทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้ขาย
 2. ใบคำขอเกี่ยวกับกองทุนและสัดส่วนการลงทุนสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
 3. แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง (RPQ)
 4. แบบแสดงข้อมูลของผู้ทำธุรกรรม (CDDQ)
 5. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตัวอย่างลายมือชื่อ (Consent Letter)
 6. เอกสารประกอบการเสนอขายประกันชีวิตควบการลงทุน (PRUquote)
 7. หนังสือรับทราบ ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร
 8. แบบสอบถามความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร
 9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาสูติบัตร/บัตรข้าราชการ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  a. กรณีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน สามารถใช้สูติบัตรแทนได้
  b. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 10. กรณีผู้ขอเอาประกันวัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ขอเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของผู้ชำระเบี้ยฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 11. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก/หนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด
 12. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
หมายเหตุ
 1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจ ในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นในกรมธรรม์
 2. การทำประกันชีวิตควบการลงทุน มิใช่การฝากเงิน มีความเสี่ยงจากการลงทุน และไม่มีการรับประกันส่วนของเงินลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย และตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผลการดำเนินงาน ของกองทุน อาจส่งผลต่อระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์
 3. เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนผลประโยชน์เพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และส่วนที่นำไปลงทุน) สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

3-5 นาที

"วางแผนส่งต่อชีวิตที่มั่นคงเพื่อลูก” เรื่องที่พ่อแม่ควรคิดไว้ตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอ

"มีลูก" แม้จะมีความสุข แต่ลึกๆ แล้ว พ่อแม่ก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้ วันนี้เรามีวิธีที่ช่วยให้พ่อแม่คลายกังวล ด้วยการวางแผนเตรียมความพร้อมสร้างอนาคตที่พอดีให้กับลูก มาฝากกัน

6-8 นาที

4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุม

มั่นใจไหมว่า...ประกันที่คุณมี พอดีกับชีวิตคุณ ? มาส่อง 4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุมกัน

6-8 นาที

คุ้มครองแบบพอดี วัยนี้ควรเลือกประกันอะไร?

ในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม หรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะต่างกัน จะให้ทำประกันประเภทเดียวกันก็คงจะเป็นเรื่องยาก แล้วคุณล่ะรู้ไหมว่าในแต่ละวัยนั้นควรทำประกันประเภทไหนกันบ้าง ? เพราะประเภทของประกันนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ