ร่วมบริจาค
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.)
1
ชำระเงิน
2
ข้อมูลการบริจาค
3
ยืนยันข้อมูล
PromptPay (รับได้จากทุกธนาคาร)
คุณสามารถบริจาคเงิน ผ่าน QR Code ได้อย่างสะดวกผ่าน ttb touch หรือ Mobile Banking ของธนาคารของคุณ
กรณีบริจาคผ่านหน่วยรับบริจาคที่เข้าร่วมโครงการ e-donation ของกรมสรรพากร ไม่ต้องขอใบเสร็จเพื่อลดหย่อนภาษี
ประเภทการบริจาค / How would you like to donate?
บริจาคครั้งเดียว / Donate Once
บริจาครายเดือน / Monthly Donation
หากต้องการยกเลิกการบริจาครายเดือน กรุณาติดต่อมูลนิธิที่ท่านทำการบริจาค
จำนวนเงิน
100 บาท
500 บาท
1,000 บาท
เริ่มการหักเงินจากบัตรเครดิตตั้งแต่
วันที่ 07 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
โปรดระบุ เดือน/ปี สุดท้ายที่ต้องการให้หักเงินจากบัตรเครดิต
กรุณาเลือกเดือน
กรุณาเลือกปี
ในรอบถัดไป ธนาคารจะหักเงินจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในวันที่ 07 ของทุกเดือน

กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์เป็นตัวเลข กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
กรุณาตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้บริจาคจะได้รับใบยืนยันการบริจาคผ่านอีเมลนี้ กรุณากรอกอีเมล กรุณากรอกอีเมลให้ถูกต้อง อีเมลนี้ไม่มีอยู่จริง
ข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
นิติบุคคล
กรุณาเลือกคำนำหน้า
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกด้วยชื่อ-สกุลจริงตามบัตรประชาชนเพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
กรุณากรอกชื่อบริษัทที่จดทะเบียน
กรุณากรอกชื่อบริษัทที่จดทะเบียนให้ถูกต้อง
กรุณากรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกด้วยตัวเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
หากท่านต้องการหลักฐานการบริจาค กรุณากรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงินด้านล่างนี้
(หน่วยรับบริจาคจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ภายในปีภาษี)
ข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
นิติบุคคล
กรุณาเลือกคำนำหน้า
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกด้วยชื่อ-สกุลจริงตามบัตรประชาชนเพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
กรุณากรอกชื่อบริษัทที่จดทะเบียน
กรุณากรอกชื่อบริษัทที่จดทะเบียนให้ถูกต้อง
กรุณากรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง
กรุณากรอกด้วยตัวเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี
หากท่านต้องการหลักฐานการบริจาค กรุณากรอกที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงินด้านล่างนี้
(หน่วยรับบริจาคจะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้บริจาคทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ภายในปีภาษี)รายละเอียดข้อมูลผู้บริจาค รายละเอียดข้อมูลผู้บริจาคเพื่อส่งกรมสรรพากร แก้ไขข้อมูลผู้บริจาค
ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จ
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อบริษัท
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
ที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จ

{{ project_name }}{{ foundation_name==project_name?'':(' / '+foundation_name) }}

คุณสามารถบริจาคเงิน ผ่าน QR Code ผ่าน ttb touch หรือ Mobile Banking ของธนาคารอื่น ได้ดังนี้

  1. เลือกเมนู Scan QR
  2. Scan QR ที่ปรากฎในหน้าจอนี้ หรือ บันทึกรูปภาพ QR ลงเครื่องเพื่อทำการเลือกรูปภาพแทนการสแกน
  3. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินและชื่อบัญชี
  4. เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อย หน้าจอจะแสดงผลสำเร็จ

หมายเหตุ

  • สิทธิการลดหย่อนภาษีของการบริจาคเงินผ่าน QR Code (e-donation) เป็นของผู้บริจาคที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก ที่ให้ความยินยอมผ่าน Mobile Banking Application เท่านั้น
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการทำรายการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ข้อมูลการบริจาคที่ได้รายงานต่อกรมสรรพากรแล้ว