external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

รับของขวัญสุดพิเศษ

ttb reserve ขอมอบของขวัญสุดพิเศษเพื่อคุณ เพียงฝากเงินในบัญชีฝากประจำ ทีทีบี เอ็กซ์คลูซีฟ 9 เดือน ตั้งแต่ 9 แสนบาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย 1.2% ต่อปี รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด


พิเศษยิ่งขึ้น

 • รับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต ttb reserve เมื่อมียอดรวมผลิตภัณฑ์เงินฝาก เงินลงทุน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • พร้อมรับฟรี คะแนนสะสมประจำปีสูงสุด 180,000 คะแนน เมื่อมียอดรวมทุกผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด


เงื่อนไขโปรโมชันเมื่อฝากเงินในบัญชีฝากประจำ ทีทีบี เอ็กซ์คลูซีฟ


ของสมนาคุณตามยอดเงินฝากใหม่ที่เพิ่มขึ้น รายการดังนี้


ฝากเงินในบัญชีฝากประจำ ทีทีบี เอ็กซ์คลูซีฟ ของขวัญสุดพิเศษเพื่อคุณ
900,000-8,999,999 บาท Starbucks Card มูลค่า 500 บาท
9,000,000-18,999,999 บาท สมาร์ทวอทช์ Xiaomi Smart Band 7 Pro สีดำ มูลค่า 2,990 บาท
19,000,000-38,999,999 บาท Nespresso Vertuo Next Premium มูลค่า 10,500 บาท
39,000,000-58,999,999 บาท Apple Watch Series 8 รุ่น GPS+Cellular 41 มม. ตัวเรือนอะลูมิเนียม สายแบบ Sport Ban สีมิดไนท์ มูลค่า 19,900 บาท
59,000,000-88,999,999 บาท iPad 10th gen 64GB wi-fi สีเงิน และ หูฟังไร้สาย Apple Airpods Pro (รุ่นที่ 2) มูลค่ารวม 26,890 บาท
89,000,000 บาทขึ้นไป Apple iPhone 14 Plus จอภาพขนาด 6.7 นิ้ว 128GB สีมิดไนท์ มูลค่า 37,900 บาท


 • สงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณให้ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 ชิ้น โดยให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุด ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
 • นับเงินฝากเพิ่ม หรือเปิดบัญชีใหม่ ในบัญชีเงินฝากประจำ ทีทีบี เอ็กซ์คลูซีฟ เท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยปกติต่อปี (effective rate) หากไม่รวมมูลค่าของสมนาคุณ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 5 เม.ย. 2566 เท่ากับ 1.20% ต่อปี
 • ประมาณการอัตราดอกเบี้ยปกติต่อปี (effective rate) เมื่อรวมกับมูลค่าของสมนาคุณ กรณีฝากเงิน 9 แสนบาท เป็นเวลา 9 เดือน, ดอกเบี้ยที่ได้คิดเป็น 1.274% ต่อปี, กรณีฝากเงิน 9 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ได้คิดเป็น 1.244% ต่อปี, กรณีฝากเงิน 19 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ได้คิดเป็น 1.274% ต่อปี, กรณีฝากเงิน 39 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ได้คิดเป็น 1.268% ต่อปี ,กรณีฝากเงิน 59 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ได้คิดเป็น 1.261% ต่อปี และ กรณีฝากเงิน 89 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ได้คิดเป็น 1.257% ต่อปี
 • จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก 9 เดือน โดยจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันตามที่ลูกค้าแจ้งไว้เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย
 • กรณีถอนเงินก่อนครบ 3 เดือนนับจากวันที่ธนาคารได้รับฝาก ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ย ทั้งนี้ การถอนก่อนครบกำหนด จะต้องถอนทั้งจำนวน (ตามรายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร


เงื่อนไขของสมนาคุณ
 • ของสมนาคุณจะถูกจัดส่งออกให้ลูกค้า ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดโปรโมชัน (หรือภายในไม่เกินวันที่ 31 ต.ค. 66) ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโปรโมชัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ www.ttbbank.com ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและคำตัดสินของธนาคารให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขบัตรเครดิต ttb reserve และเงื่อนไขการรับคะแนนพิเศษรายปี
 1. รับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต ttb reserve infinite หรือ ttb reserve signature สำหรับผู้ที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์เงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัยที่ชำระในปีที่สมัคร รวมกันตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป หรือ รวมกันตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท ตามลำดับ
 2. ทั้งนี้ผู้ที่สมัครบัตรเครดิต ttb reserve จะต้องยื่นเอกสารอ้างอิงเงินฝากตามหลักเกณฑ์ BOT โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทต่อวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อเนื่องกัน
 3. การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร
 4. รับคะแนนสะสมประจำปีสูงสุด 180,000 คะแนน เพียงคงยอดรวมในผลิตภัณฑ์ เงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวม ไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมพิเศษปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมประจำปี คลิก
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วันทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ หรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า และกำหนดระยะเวลาดำเนินการโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร และคำตัดสินของธนาคารไม่ว่าประเด็นใด ๆ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน หรือ ttb reserve line 02-010-1428
คำถามที่พบบ่อย
Q : หากลูกค้าสนใจนำเงินมาฝากในบัญชีอื่น เช่น บัญชีฝากประจำทั่วไปแบบ 6 เดือนได้หรือไม่

A : ไม่ได้ จะนำเงินมาฝากได้เฉพาะ บัญชีฝากประจำทีทีบี เอ็กซ์คลูซีฟเท่านั้น และ ต้องเป็นเงินฝากเพิ่ม หรือเปิดบัญชีใหม่ ในช่วงระยะเวลา 1 พ.ค. 66 – 31 ก.ค. 66

Q : หากลูกค้าเปิดเป็นบัญชีร่วมจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญหรือไม่

A : สามารถเข้าร่วมได้ กรณีบัญชีร่วม สงวนสิทธิ์รับของสมนาคุณเฉพาะ ชื่อลูกค้าหลักในระบบของธนาคารเท่านั้น และสำหรับลูกค้าเงินฝาก ลูกค้า 1 ราย สามารถรับของสมนาคุณได้เพียง 1 เครื่อง เท่านั้น

Q : ในกรณีที่ลูกค้ามียอดรวมผลิตภัณฑ์ของธนาคารครบตามกำหนด คือ มีกองทุนรวมหรือ เงินฝากรวม (AUM) ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป สามารถเรียนเชิญให้ลูกค้าสมัครบัตรเครดิต ttb reserve ได้หรือไม่

A : ได้ โดยสามารถ เรียนเชิญถือบัตร

 • ttb reserve ttb reserve signature ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ (5 - < 30 ล้านบาท)
 • ttb reserve infinite ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท เมื่อ AUM รวม > 30 ล้านบาท)

ทั้งนี้ผู้สมัครบัตรเครดิต ttb reserve จะต้องยื่นเอกสารเกณฑ์อ้างอิงเงินฝากตามหลักเกณฑ์ BOT โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ( AUM ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทต่อวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อเนื่องกัน

Q : สามารถเปลี่ยนของสมนาคุณเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่

A : ไม่สามารถเปลี่ยนของสมนาคุณได้ในทุกกรณี

Q : ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีฝากประจำทีทีบี เอ็กซ์คลูซีฟ ภายใน 31 ก.ค. 66 จะได้รับของรางวัลภายในเมื่อไหร่

A : ลูกค้าจะได้รับของรางวัลภายใน 30 ต.ค. 66 ตามเงื่อนไข

ระยะเวลาโปรโมชัน : วันที่ 1 พ.ค. 66 – 31 ก.ค. 66


คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02-010-1428
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด