external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

the ultimate gift

ttb reserve ขอมอบของขวัญสุดพิเศษเพื่อคุณ เพียงฝากเงินในบัญชีฝากประจำดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปี
รับดอกเบี้ยไปใช้ก่อนนับจาก 7 วันที่ฝากเงิน


พิเศษยิ่งขึ้น

 • รับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต ttb reserve เมื่อมียอดรวมผลิตภัณฑ์เงินฝาก เงินลงทุน ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • พร้อมรับฟรี คะแนนสะสมประจำปีสูงสุด 180,000 คะแนน เมื่อมียอดรวมทุกผลิตภัณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนด


เงื่อนไขโปรโมชันเมื่อฝากเงินในบัญชีฝากประจำดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน


ของสมนาคุณตามยอดเงินฝากใหม่ที่เพิ่มขึ้น รายการดังนี้


ฝากเงินในบัญชีฝากประจำดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน ของขวัญสุดพิเศษเพื่อคุณ
5,000,000 – 9,999,999 บาท สมาร์ทวอทช์ Xiaomi Redmi Watch 2 Lite AP สีดำ มูลค่า 1,690 บาท
10,000,000 – 19,999,999 บาท หูฟังไร้สาย Marshall Minor III มูลค่า 4,790 บาท
20,000,000 – 39,999,999 บาท หูฟังไร้สาย Apple Airpods Pro (รุ่นที่ 2) มูลค่า 8,990 บาท
40,000,000 – 79,999,999 บาท Apple iPad รุ่นที่ 10 64GB Wi-Fi สีเงิน มูลค่า 17,900 บาท
80,000,000 บาทขึ้นไป Apple iPhone 14 Plus จอภาพขนาด 6.7 นิ้ว 128GB สีมิดไนท์ มูลค่า 37,900 บาท

สงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณให้ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 ชิ้น โดยให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุด ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน


 1. นับเงินฝากเพิ่ม หรือเปิดบัญชีใหม่ ในบัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน เท่านั้น
 2. อัตราดอกเบี้ยปกติต่อปี (effective rate) หากไม่รวมมูลค่าของสมนาคุณ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 1 ก.พ. 2566 เท่ากับ 1.30% ต่อปี
 3. ประมาณการอัตราดอกเบี้ยปกติต่อปี (effective rate) เมื่อรวมกับมูลค่าของสมนาคุณ กรณีฝากเงิน 5 ล้านบาท เป็นเวลา 1 ปี ดอกเบี้ยที่ได้คิดเป็น 1.334% ต่อปี, กรณีฝากเงิน 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ได้คิดเป็น 1.348% ต่อปี, กรณีฝากเงิน 20 ล้านบาท หรือ 40 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ได้คิดเป็น 1.345% ต่อปี และ กรณีฝากเงิน 80 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ได้คิดเป็น 1.347% ต่อปี
 4. จ่ายดอกเบี้ยภายใน 7 วัน นับจากวันที่ธนาคารได้รับฝากเงินแต่ละครั้ง โดยนำเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
 5. กรณีถอนเงินก่อนครบ 3 เดือนนับจากวันที่ธนาคารได้รับฝาก ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายดอกเบี้ย ทั้งนี้ การถอนก่อนครบกำหนด จะต้องถอนทั้งจำนวน (ตามรายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้
 6. กรณีถอนเงินรายการใดก่อนครบกำหนด โดยฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป : รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบัญชี ทีทีบี เบสิก ที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝากและหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
 7. กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด และได้มีการจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วเกินกว่าดอกเบี้ยที่มีสิทธิได้รับ ลูกค้าจะได้รับเงินต้นคืนต่ำกว่ายอดเงินที่ฝากโดยลูกค้าจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้น = เงินต้น+ดอกเบี้ยคำนวณได้ตามเกณฑ์(ถ้ามี) - ดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ผู้ฝากได้รับไปก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพากรด้วยตนเอง
 8. อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านที่ทำการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร
เงื่อนไขของสมนาคุณ
 1. ของสมนาคุณจะถูกจัดส่งออกให้ลูกค้า ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดโปรโมชัน (หรือภายในไม่เกินวันที่ 31 ก.ค. 66) ตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ให้ไว้กับธนาคาร
 2. ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถมอบของสมนาคุณได้ตามที่ประกาศ ธนาคารจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทีทีบีของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ และมีมูลค่าตามเกณฑ์ที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องคงสถานะเป็นลูกค้าของธนาคาร และมีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และมีบัญชีเงินฝากกับทีทีบี จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโปรโมชัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของธนาคาร
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าที่ www.ttbbank.com ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและคำตัดสินของธนาคารให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขบัตรเครดิต ttb reserve และเงื่อนไขการรับคะแนนพิเศษรายปี
 1. รับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต ttb reserve infinite หรือ ttb reserve signature สำหรับผู้ที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์เงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัยที่ชำระในปีที่สมัคร รวมกันตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป หรือ รวมกันตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท ตามลำดับ
 2. ทั้งนี้ผู้ที่สมัครบัตรเครดิต ttb reserve จะต้องยื่นเอกสารอ้างอิงเงินฝากตามหลักเกณฑ์ BOT โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทต่อวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อเนื่องกัน
 3. การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร
 4. รับคะแนนสะสมประจำปีสูงสุด 180,000 คะแนน เพียงคงยอดรวมในผลิตภัณฑ์ เงินฝาก เงินลงทุนในกองทุนรวม ไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมพิเศษปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมประจำปี คลิก
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วันทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ หรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า และกำหนดระยะเวลาดำเนินการโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร และคำตัดสินของธนาคารไม่ว่าประเด็นใด ๆ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน หรือ ttb reserve line 02-010-1428
คำถามที่พบบ่อย
Q : หากลูกค้าสนใจนำเงินมาฝากในบัญชีอื่น หรือ เลือกบัญชีฝากประจำดอกเบี้ย ด่วนแบบ 3 เดือนได้หรือไม่

A : ไม่ได้ จะนำเงินมาฝากได้เฉพาะ บัญชีฝากประจำดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน เท่านั้น และ ต้องเป็นเงินฝากเพิ่ม หรือเปิดบัญชีใหม่ ในช่วงระยะเวลา 13 ก.พ. 66 – 31 มี.ค. 66

Q : หากลูกค้าเปิดเป็นบัญชีร่วมจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญหรือไม่
A : สามารถเข้าร่วมได้ กรณีบัญชีร่วม สงวนสิทธิ์รับของสมนาคุณเฉพาะ ชื่อลูกค้าหลักในระบบของธนาคารเท่านั้น และสำหรับลูกค้าเงินฝาก ลูกค้า 1 ราย สามารถรับของสมนาคุณได้เพียง 1 เครื่อง เท่านั้น
Q : ในกรณีที่ลูกค้ามียอดรวมผลิตภัณฑ์ของธนาคารครบตามกำหนด คือ มีกองทุนรวมหรือ เงินฝากรวม (AUM) ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป สามารถเรียนเชิญให้ลูกค้าสมัครบัตรเครดิต ttb reserve ได้หรือไม่

A : ได้ โดยสามารถ เรียนเชิญถือบัตร

 • ttb reserve ttb reserve signature ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ (5 - <30 ล้านบาท)
 • ttb reserve infinite ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท เมื่อ AUM รวม > 30 ล้านบาท)

ทั้งนี้ผู้สมัครบัตรเครดิต ttb reserve จะต้องยื่นเอกสารเกณฑ์อ้างอิงเงินฝากตามหลักเกณฑ์ BOT โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ( AUM ) ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทต่อวัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อเนื่องกัน

Q : สามารถเปลี่ยนของสมนาคุณเป็นอย่างอื่นได้หรือไม่

A : ไม่สามารถเปลี่ยนของสมนาคุณได้ในทุกกรณี

Q : ในกรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีฝากประจำดอกเบี้ยด่วน 12 เดือนภายใน 31 มี.ค. 66 จะได้รับของรางวัลภายในเมื่อไหร่

A : ลูกค้าจะได้รับของรางวัลภายใน 30 มิ.ย. 66 ตามเงื่อนไข

ระยะเวลาโปรโมชัน : วันที่ 13 ก.พ. 66 – 30 เม.ย. 66


คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02-010-1428