โปรโมชันลดหย่อนภาษีปี 2564

ทุกๆ 50,000 บาทรับเงินลงทุนเพิ่มในกองทุนตราสารตลาดเงิน (Money Market) จำนวน 100 บาท (ตามบลจ.ที่ลงทุน)  โดยยอดรวมซื้อและสับเปลี่ยนเข้าต้องไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ

 

พิเศษ! รูดซื้อด้วยบัตรเครดิต ttb ได้ทุกกอง

 

กองทุนที่ร่วมโปรโมชัน SSF 2564

 

กองทุน SSF ระดับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม (T-ES-ChinaA-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม (T-ES-GTech-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 7
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม (T-ES-NF-SSF) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4

 

กองทุน SSF ระดับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม (UOBEQ-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UGQG-SSF) >  ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี่ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UOBSD-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 1
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม (UGH-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 7

 

 

กองทุนที่ร่วมโปรโมชัน RMF 2564

 

 

กองทุน RMF ระดับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalEQRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (TGoldRMF-H) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH (TGoldRMF-UH) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-HealthcareRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NERMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NGRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMIXRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 1
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-PropertyRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-SET50RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-ChinaA-RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GCG-RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6

 

กองทุน RMF ระดับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBMRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 1
กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล RMF (TMBBFRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBABRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGINCOMERMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBTMSMVRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB50RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JB25RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBUS500RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBEGRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBAGLRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBCORMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBJERMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGQGRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBEAERMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBPIPRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGOLDSRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGPROPRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8

 

กองทุน RMF ระดับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 (CPRMF1) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 (CPRMF2) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 (CPRMF3) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4 (CPRMF4) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 (CPRMF5) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (GBRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 3
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (SVRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (CG-RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UHCRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 7
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGBFRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ERMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UJSMRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGQGRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนผ่าน ttb และลงทุนในกองทุน RMFและ/หรือ SSF ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2564
  • การคำนวณสิทธิ์รับเงินคืนจะคำนวณจากยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน RMF และ/หรือ SSF ที่อยู่ภายใต้ บลจ.เดียวกัน โดย ttb จะคำนวณสิทธิ์รับหน่วยลงทุนคืนต่อชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนต่อ บลจ. และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องคงยอดเงินลงทุนสุทธิจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565
  • ยอดเงินลงทุนสุทธิ คือ ยอดรวมของรายการซื้อและยอดรับโอนจาก บลจ.อื่น หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืนที่ผิดเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร และยอดโอนไปยังบลจ.อื่น ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2564 โดยไม่นับรวมการโอนยอดหน่วยลงทุนภายในและระหว่าง บลจ. ที่ ttb เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
  • ttb จะทำการโอนหน่วยลงทุนกองทุนตลาดเงิน (Money Market) ที่ธนาคารกำหนด ให้ลูกค้าที่ได้รับตามโปรโมชันนี้โดยโอนเข้าบัญชี  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ ttb ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2565
  • ttb ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมทั้งเงื่อนไข ข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ttb และคำตัดสินของ ttb ให้ถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม รวมทั้งเสียภาษีสำหรับกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน
 

 

กองทุนที่ได้รับตามโปรโมชันส่งเสริมการขาย