ยิ่งช้อป ยิ่งได้

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
3,000 – 4,999 บาท 100 บาท
5,000 – 7,999 บาท 200 บาท
8,000 – 11,999 บาท 350 บาท
12,000 บาทขึ้นไป 600 บาท

จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ :
ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)
พิมพ์ HM เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนน

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน

12%

10%

จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ :
โดยทุกหน้าบัตรเครดิตต้องทำการลงทะเบียนทุกครั้งที่ร่วมรายการ
พิมพ์ HMP ตามด้วยคะแนนเท่ายอดซื้อ เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดา แบบเต็มจำนวนจากร้านค้า H&M รวมช่องทางออนไลน์ www.th.hm.com และ แอปพลิเคชัน H&M โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตามขั้น (ดังตาราง)
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ(คำนวณยอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ สินค้าผ่อนชำระจากเครื่อง EDC ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง และสินค้าผ่อนชำระ
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ ยกเว้น บัตรเครดิต ttb reserve เข้าร่วมโครงการอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น

เงื่อนไขแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน :

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบุคคลธรรมดา ประเภทที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus และจะต้องลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิปตามเงื่อนไขทุกครั้ง บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve และเครดิตเงินคืน 10% สำหรับบัตรเครดิตที่มีคะแนนสะสมภายในบัตร โดยใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อต่อเซลล์สลิป
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมมีไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือ www.ttbbank.com

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64