ประกันชีวิต ทีทีบี แฮปปี้ เซฟเวอร์ 11/6 (มีเงินปันผล)

เก็บเงินก้อนอย่างแฮปปี้ขึ้น เพราะมีตัวช่วย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เก็บเงินก้อนอย่างมีความสุข

รับเงินก้อน 604% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญา พร้อมโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติม

ออมง่าย สบายใจ

จ่ายเบี้ยฯ เพียง 6 ปี ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ (การพิจารณารับประกันภัย เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

ช่วยลดหย่อนภาษี

เพราะเบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนด

มีเงินคืนอุ่นใจ

ได้เงินคืนทุกปี ปีละ 2% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที 1 – 10

เงินออมงอกเงย

รับผลตอบแทนเพิ่ม เมื่อเลือกคงเงินรายปีกับบริษัทฯ และโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบสัญญา (ถ้ามี)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

กรณีมีชีวิตอยู่

 • รับเงินคืนปีละ 2% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-10
 • รับเงินคืน 604% ของทุนประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11
 • โอกาสรับเงินปันผล เมื่อครบสัญญา (ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รองรับการจ่าย ทั้งนี้เงินปันผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน เงื่อนไขการคำนวณจะเป็นไปตามผลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทประกัน)

 

กรณีเสียชีวิต

 • รับผลประโยชน์เป็นจำนวนหนึ่งจำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 120% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

พนักงานบริษัท อายุ 35 ปี วางแผนเก็บเงินก้อน ด้วยประกันชีวิต แฮปปี้ เซฟเวอร์ 11/6 (มีเงินปันผล) ทุนประกันภัย 100,000 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 65 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

11 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

6 ปี

ทุนประกันภัย

เริ่มต้น 100,000 บาท

งวดการชำระเบี้ยฯ

รายปี

เงินคืนระหว่างสัญญา

รับเงินคืนปีละ 2% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-10

 

เงินคืนครบกำหนดสัญญา

 • รับเงินคืน 604% ของทุนประกันภัย เมื่อครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11
 • และโอกาสรับเงินปันผล เมื่อครบกำหนดสัญญา ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย ทั้งนี้เงินปันผลที่ได้รับขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน เงื่อนไขการคำนวณจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทประกัน

รับผลประโยชน์เป็นจำนวนหนึ่งจำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 120% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัยชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ใบเสนอขาย ลงนามในเอกสารทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 4. กรณีผู้ขอเอาประกันเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ต้องใช้สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชนทั้งของผู้เยาว์และผู้ชำระเบี้ย
 5. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport), วีซ่า (VISA) และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 6. แบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า (ในกรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยงและค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป)
หมายเหตุ
 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มคองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 3. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย