external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

ยิ่งแนะนำเพื่อนมาก

ยิ่งได้มาก

ยิ่งแนะนำเพื่อนมาก ยิ่งได้มาก

พิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้รับเรียนเชิญให้แนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตทีทีบี

รับรางวัลเมื่อแนะนำเพื่อนสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคารเท่านั้น และเพื่อนของคุณได้รับการอนุมัติ ยิ่งแนะนำมาก ยิ่งได้รับรางวัลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

รางวัลสำหรับผู้แนะนำ

ผู้แนะนำจะได้รับรางวัลเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้แนะนำเมื่อแนะนำเพื่อนให้สมัครบัตรเครดิตทีทีบีและผู้ถูกแนะนำได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตจากธนาคาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

จำนวนบัตรเครดิตของผู้ถูกแนะนำที่
ได้รับการอนุมัติ (บัตร)
รางวัลสำหรับผู้แนะนำรวมรางวัลสำหรับผู้แนะนำ
1800 บาท/บัตร800 บาท
21,600 บาท
32,400 บาท
41,000 บาท/บัตร3,400 บาท
84,400 บาท
65,400 บาท
71,500 บาท/บัตร6,900 บาท
88,400 บาท
99,900 บาท
1011,400 บาท
ขออภัย
เนื่องจากข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องรบกวน
ตรวจสอบข้อมูลของท่านอีกครั้ง
ตกลง

ชวนเพื่อนสมัครบัตรเครดิต ทีทีบี กับแคมเปญ Member Get Memberวิธีการแนะนำเพื่อน

ขั้นตอนที่ 1 เลือกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตทีทีบีที่ต้องการแนะนำให้เพื่อนสมัครบัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 1

เลือกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตทีทีบี ที่ต้องการแนะนำเพื่อน

ขั้นตอนที่ 2 ลงทะเบียน และส่ง Link แนะนำสมัครบัตรเครดิตให้กับเพื่อนเพื่อกรอกข้อมูลให้ธนาคารติดต่อกลับ

ขั้นตอนที่ 2

ลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ เพื่อขอรหัส OTP และสร้างลิงก์แนะนำเพื่อน

ส่งต่อลิงก์แนะนำให้กับเพื่อนเพื่อให้เพื่อนของคุณอ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตทีทีบี และกรอกข้อมูลเพื่อให้ธนาคารฯ ติดต่อกลับ

ขั้นตอนที่ 3 ธนาคารติดต่อกลับ และแนะนำผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต ก่อนตัดสินใจสมัครบัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 3

ธนาคารจะติดต่อกลับหาเพื่อนที่คุณแนะนำ เพื่อนำเสนอและแนะนำผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตทีทีบี ตามกระบวนการปกติก่อนตัดสินใจสมัครผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 4 ผู้แนะนำจะได้รับรางวัลเมื่อผู้ถูกแนะนำสมัครบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติบัตรจากธนาคาร

ขั้นตอนที่ 4

ผู้แนะนำจะได้รับรางวัลเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตทีทีบี เมื่อผู้ถูกแนะนำให้สมัครบัตรเครดิตทีทีบี ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตจากธนาคารภายในวันที่ 30 ก.ย. 2565 เท่านั้น

รายละเอียดโครงการชวนเพื่อนสมัครบัตรเครดิต

 1. โครงการนี้สำหรับผู้แนะนำซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันของบัตรเครดิต ttb so chill, ttb so fast, ttb so smart และ ttb absolute ประเภทบัตรหลัก โดยผู้แนะนำต้องเข้ามาสร้างลิงค์แนะนำเพื่อน บนหน้าเว็บไซต์ธนาคาร และส่งลิงค์แนะนำต่อให้เพื่อนที่ต้องการแนะนำ ให้สมัครบัตรเครดิต ttb so chill, ttb so fast, ttb so smart และ ttb absolute เพื่อให้เพื่อนเข้ามากรอกรายละเอียด ผ่านลิงค์แนะนำที่ได้รับจากผู้แนะนำ เพื่อสมัครบัตรเครดิตทีทีบี ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ผู้แนะนำไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการแนะนำเพื่อนและสิทธิ์ในการรับเงินรางวัลตามโครงการนี้ให้แก่ผู้อื่นได้ โดยผู้ถูกแนะนำจะต้องแจ้งความประสงค์ในการสมัครบัตรเครดิตทีทีบีเบื้องต้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่ธนาคารกำหนดในระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน 2565 – 30 กันยายน 2565 และธนาคารจะติดต่อกลับผู้ถูกแนะนำ เพื่อแนะนำรายละเอียดผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตทีทีบี ตามกระบวนการเสนอขายปกติของธนาคาร
 2. ผู้แนะนำจะได้รับเงินรางวัลเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตทีทีบี เมื่อผู้ถูกแนะนำสมัครบัตรเครดิตทีทีบี ประเภทบัตรหลัก และได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตจากธนาคาร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่านั้น และกรณีผู้แนะนำถือบัตรเครดิต มากกว่า 1 บัตร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เลือกทำรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัญชีใดเพียงบัญชีหนึ่งเท่านั้น โดยผู้แนะนำจะได้รับ SMS แจ้งรายการรับเครดิตเงินคืน และผู้แนะนำสามารถตรวจสอบรายการรับเครดิตเงินคืนได้จากแอปพลิเคชัน ttb touch และใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ภายในรอบบัญชีที่ 2 นับจากวันที่ธนาคารได้ทำรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้แนะนำ
 3. ผู้ถูกแนะนำที่เข้าร่วมโครงการ “ชวนเพื่อนสมัครบัตรเครดิต (Member Get Member)” จะต้องไม่เคยมีบัตรเครดิตทีทีบี หรือ เคยมีแต่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่จะทำการสมัครบัตรเครดิต
 4. ธนาคาร จะทำรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตทีทีบี ของผู้แนะนำ ภายใน 75 วัน หลังวันสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้แนะนำที่ยังคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตทีทีบีและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคาร เท่านั้น
 5. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ จำกัดจำนวนผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 10 รายต่อผู้แนะนำ 1 ท่านหรือเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด ไม่เกิน 11,400 บาทต่อผู้แนะนำ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
 6. การรับเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตทีทีบีของผู้แนะนำ ไม่สามารถเปลี่ยน และ/หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
 7. กรณีที่มีข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับยอดเครดิตเงินคืน ผู้แนะนำจะต้องติดต่อธนาคารภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ธนาคารทำรายการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตทีทีบีของผู้แนะนำ และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สิ้นสุด
 8. ผู้ถูกแนะนำจะได้รับโปรโมชั่นสำหรับการสมัครบัตรเครดิต เป็นไปตามปกติของธนาคาร โดยรายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 9. ผู้แนะนำได้แจ้งรายละเอียด campaign ให้ผู้ถูกแนะนำทราบ โดยผู้ถูกแนะนำตกลงเข้าร่วม campaign และยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบข้อมูลไปยังผู้ถูกแนะนำได้ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบของรางวัลตามโปรแกรมนี้􀑸หากผู้ถูกแนะนำยืนยันว่าไม่รู้จักกับผู้แนะนำและ/หรือไม่ได้ให้ความยินยอมเข้าร่วม campaign
 10. ในกรณีที่ผู้ถูกแนะนำสมัครบัตรเครดิตทีทีบีและได้รับการอนุมัติมากกว่า 1 บัตร ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ จำกัดจำนวนบัตรเครดิตของผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและเข้าเงื่อนไขที่ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนสูงสุดเพียง 1 บัตรต่อผู้ถูกแนะนำ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
 11. ในกรณีมีผู้แนะนำหลายรายแนะนำผู้ถูกแนะนำรายเดียวซ้ำกัน ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินมอบเครดิตเงินคืนให้แก่ผู้แนะนำที่ธนาคารได้รับเรื่องไว้ก่อน ทั้งนี้ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. พนักงานธนาคารทีทีบีและบริษัทในเครือสามารถเข้าร่วมโครงการ “ชวนเพื่อนสมัครบัตรเครดิต (Member Get Member)” ในฐานะผู้แนะนำได้เท่านั้น
 13. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดเผยรายละเอียดผลการอนุมัติบัตรเครดิตของผู้ถูกแนะนำให้กับผู้แนะนำทราบ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ได้รับการอนุมัติ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้แนะนำทราบเฉพาะจำนวนของผู้ถูกแนะนำที่ได้รับการอนุมัติและจำนวนเครดิตเงินคืน ตามสิทธิ์ที่ผู้แนะนำได้รับตลอดโครงการ ทั้งนี้การอนุมัติบัตรเครดิตเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 14. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ ttb contact center โทร.1428