ข้อตกลงและเงื่อนไข

  • หากในวันเดียวกันมีผู้เสนอซื้อรหัสเดียวกันหลายราย ธนาคารสงวนสิทธิที่จะจัดประมูลขายทรัพย์ดังกล่าว
  • ขอสงวนสิทธิในการจำหน่ายทรัพย์สินให้กับพนักงานตามนโยบายการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
  • โปรดระวัง! ผู้แอบอ้างเป็นพนักงานผู้มีอำนาจและเรียกรับผลประโยชน์ในการอนุมัติขาย NPA ของธนาคาร หากทราบเบาะแสหรือพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ กรุณาแจ้ง 1558
  • ธนาคารสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการทำธุรกรรม หากตรวจพบว่าท่านอยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ตลอดจนกฎหมายอื่น กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารมีหน้าที่ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ ปปง. ทราบ เพื่อรอให้มีคำสั่งต่อไป