external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Property

TMB Global Property Fund

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.0605

-2.83

ราคา รับซื้อคืน

8.0605 บาท

ราคา ขาย

8.1412 บาท

รายละเอียดกองทุน

ประเภทกองทุน

อื่นๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Accumulated

นโยบายการลงทุน

'กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Brookfield Global Listed Real Estate UCITS Fund ในหน่วยลงทุน ชนิด Class E (acc) – USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบาย จ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ดำเนินงานตาม ระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Brookfield Investment Funds (UCITS) Public Limited Company และลงทุนในรูปสกุลเงินดอล ล่าร์สหรัฐ'

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

203,417,415.29

วันที่จดทะเบียนกองทุน

22 พฤศจิกายน 2560

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด