ขายกองทุน Smart Port
ขายกองทุน Smart Port
 • 1
  เลือก   “กองทุนรวม”  ในหน้าสรุปบัญชี  >  กด    “smart port”
 • 2
  กด  “ขาย”
 • 3
  กด   “เลือกพอร์ต”
 • 4
  เลือกพอร์ตการลงทุนที่ต้องการขาย
 • 5
  เลือกรูปแบบการขาย ที่ต้องการ
  - ขายบางส่วน (กรณีลดทุนแบบบางส่วน สามารถลดทุนได้ตั้งแต่ 5,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาตลาด ทั้งนี้พอร์ตลงทุนหลังทำรายการลดทุนจะต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 10,000 บาท)
  - หรือขายทั้งหมดในครั้งเดียว
 • 6
  กรณีเลือก “ระบุ” ใส่จำนวนที่ต้องการขาย และ กด  “ถัดไป”
 • 7
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด  “ยอมรับ”
 • 8
  ตรวจสอบข้อมูล
 • 9
  กด “ยืนยัน”  >  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 10
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ