ดาวน์โหลดหนังสือรับรองสำหรับลดหย่อนภาษี
ตั้งรายการลงทุนอัตโนมัติ
 • 1
  ที่หน้าหลัก เลือกเมนู “กองทุนรวม”
 • 2
  ในหน้า กองทุนของฉัน สามารถตั้งรายการลงทุนอัตโนมัติได้จากเมนู “ซื้อ”
  หรือสามารถเลือกกองทุนที่มีอยู่แล้ว และกดปุ่ม “ซื้อ”
 • 3
  ในหน้าซื้อหน่วยลงทุน เลือก “ตั้งซื้อล่วงหน้า” และกด “เลือกกองทุน”
 • 4
  เลือกกองทุนที่ต้องการตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติ (AIP)
  - สามารถตั้งรายการลงทุนอัตโนมัติได้เฉพาะกองทุนที่เคยซื้อแล้วเท่านั้น
  (หากไม่พบกองทุนที่ต้องการ ต้องทำรายการซื้อแบบปกติ โดยเลือกที่เมนู “ซื้อทันที”)
 • 5
  เลือกบัญชีสำหรับตัดเงินในการตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติ (AIP)
 • 6
  ระบุจำนวนเงิน
 • 7
  เลือกแผนการลงทุน โดยสามารถเลือกแผนลงทุนได้ทั้ง รายการล่วงหน้า / รายสัปดาห์ / รายเดือน / รายสามเดือน / รายปี
 • 8
  ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ตามแผนที่เลือก และกด “บันทึก”
  รายละเอียดที่ต้องระบุตามแผนที่เลือก มีดังนี้
  - รายการล่วงหน้า: ระบุวันที่ซื้อกองทุน
  - รายสัปดาห์: ระบุวันที่เริ่ม และวันสิ้นสุด
  - รายเดือน: ระบุวันที่เริ่ม และวันสิ้นสุด
  - รายสามเดือน: เลือกเดือนที่ต้องการลงทุน ระบุวันที่เริ่ม และวันสิ้นสุด
  - รายปี: ระบุวันที่เริ่ม และวันสิ้นสุด
 • 9
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด “ยอมรับ”
 • 10
  ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง กด “ยืนยัน” และกรอกรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อยืนยันการทำรายการ
 • 11
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ
 • 12
  สามารถดูรายการแผนการลงทุนอัตโนมัติที่ตั้งไว้ได้ โดยไปที่หน้า กองทุนของฉัน เลือก “เพิ่มเติม” และเลือก “แผนการลงทุนอัตโนมัติ”