เปลี่ยนวงเงินบัตร
เปลี่ยนวงเงินบัตร
  จะเพิ่มหรือเปลี่ยนวงเงินบัตร เข้าแอป ttb touch ก็สามารถจัดการได้เองได้ดังใจ
 • •  ปรับลด-เพิ่มได้ ภายใต้วงเงินถาวรของบัตร ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
 • •  ปรับเพิ่ม-ลดวงเงินได้ครั้งละ 1,000 บาท ปรับลดวงเงินได้ต่ำสุด 15,000 บาท หรือไม่น้อยกว่ายอดเงินค้างชำระ/ยอดเงินที่ใช้ไป
 • •  หากลูกค้ามีการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวหรือวงเงินฉุกเฉินกับธนาคารไว้ จะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ จนกว่าจะถึงวันหมดอายุในการใช้วงเงินฉุกเฉิน
 • •  ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้บัตร Ready Cash ได้
 • •  บริการนี้สามารถใช้ได้เฉพาะช่วงเวลา 6.00 น. - 22.00 น.
 • •  สามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กด “ตั้งค่า” > กด  “จัดการบัตร”
 • 2
  เลือก “เปลี่ยน/เพิ่มวงเงินบัตร”
 • 3
  กำหนดวงเงินที่ต้องการ และกดปุ่ม “ยืนยัน”
  - ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงวงเงินถาวร ให้เลื่อนปุ่มไปที่เส้นสีฟ้าทึบ สำหรับบัตรที่สามารถขอวงเงินชั่วคราวได้ ระบบจะปรากฏเส้นสีฟ้าอ่อน โดยสามารถเลื่อนปุ่มเพื่อกำหนดวงเงินชั่วคราวที่ต้องการได้
  - หากเลือกขอวงเงินชั่วคราวเพิ่ม ระบบจะให้ท่านกรอกระยะเวลาใช้วงเงินชั่วคราว ซึ่งให้ได้ไม่เกิน 60 วัน
 • 4
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 5
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ