ปิดการใช้งานบัตรชั่วคราว
ปิดการใช้งานบัตรชั่วคราว
  • 1
    กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กด  “ตั้งค่า”  > กด “จัดการบัตร”
  • 2
    เลือกบัตรที่ต้องการเปิด - ปิดการใช้งานบัตรชั่วคราว
  • 3
    เลือก  “เปิด - ปิดการใช้งานบัตร”