Analytics Logo

Industry Analysis

เจาะลึกภาวะและแนวโน้มภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

Industry Analysis รายละเอียดเพิ่มเติม
Industry Analysis

บทวิเคราะห์ล่าสุด

บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

  • ไทยต้องเร่งเปลี่ยนผ่านเป็น “ผู้นำเทคโนโลยี” (ตอนที่ 1)

    ไทยต้องเร่งเปลี่ยนผ่านเป็น “ผู้นำเทคโนโลยี” (ตอนที่ 1)

    (พฤษภาคม 2564) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นสิ่งพึงประสงค์ที่ทุกประเทศต่างต้องการให้เกิดขึ้น ฉบับนี้ ขอกล่าวถึงเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร” พร้อมทั้งให้ข้อมูลว่าปัจจุบันไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจดิจิทัลแบบใด

  • เจาะแนวโน้มธุรกิจไทยปี 2564 ท่ามกลางคลื่นมรสุมโควิด

    เจาะแนวโน้มธุรกิจไทยปี 2564 ท่ามกลางคลื่นมรสุมโควิด

    (กุมภาพันธ์ 2564) TMB Analytics ประเมินปี 2564 การฟื้นตัวของภาคธุรกิจยังห่างไกลจากระดับรายได้ปกติ แม้รายได้ธุรกิจไทยภาพรวมจะกระเตื้องขึ้นจากปีที่แล้ว 2.1% แต่รายได้ยังต่ำกว่าปี 2562 ถึง -14.6%

Corporate Analytics Toolkit (CAT)